Centre d'educació infantil

Selecciona idioma

langSelectorlangSelectorlangSelectorlangSelector


Centre autoritzat per la Conselleria d'Educació i Cultura. Codi de centre núm. 07013966
0
  • Partim dels hàbits i les rutines per aconseguir els objectius educatius.
  • Estimulam el desenvolupament de les capacitats intel.lectuals, motrius, socials i emocionals dels infants, respectant sempre el ritme individual de cada un.
  • Propiciam l´experimentació, el joc i l´autonomia dels infants .
  • Potenciam, la creativitat , l´interés i la curiositat per la descoberta.
  • Intentam crear un clima d´escoleta, d´estimació i de respecte cap els altres.
  • Potenciam el respecte i la defensa del medi, i l´educació pel consum responsable.
  • Fomentam el respecta cap a la pluralitat lingüística i cultural de la localitat, utilizant el català com a llengua vehicular.
  • Educam per la pau, la cooperació i la solidaritat.
  • Fomentam una educació no sexista.
  • Fomentam la col.laboració entre el centre i les famílies.
  • Participam en les festes populars, Sant Antoni, Nadal, Pasqua...
  • Fomentam la formació continuada del personal del centre.